Diensten

Home   /   Diensten

Brandveiligheidsinspecties

Inspecties vinden veelal plaats op basis van doeltreffendheid volgens schema’s en daarnaast kunnen inspecties ook plaatsvinden op normconformiteit. Om een oordeel te krijgen over de beveiliging beoordeelt de Inspectie-Instelling het brandbeveiligingssysteem. Tijdens de inspectie worden, aan de hand van een in het inspectieschema opgenomen checklijst, alle relevante inspectiepunten van de te inspecteren brandbeveiligingsinstallatie en gestuurde installaties alsmede de direct aan deze installaties verbonden bouwkundige en organisatorische randvoorwaarden beoordeeld. Van al de inspectiepunten wordt op basis van een eveneens in het inspectieschema opgenomen lijst van afkeurcriteria, goed- of afkeur vastgesteld.

Brandmeldinstallaties

Een brandmeldinstallatie in een gebouw heeft tot doel een begin van brand in een dusdanig stadium te ontdekken, lokaliseren en signaleren, dat het bestrijden ervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden getroffen om mens, dier, inventaris, gebouw en milieu veilig te stellen, waardoor ongevallen en/of schade worden beperkt respectievelijk voorkomen. Het stuurt andere brandbeveiligingsinstallaties aan, zoals ontruimingsalarmsystemen, liften of blusinstallaties. Het is daarom van belang dat de brandmeldinstallatie betrouwbaar is.

Ontruimingsalarminstallaties

Ontruimingsalarminstallaties zijn bedoeld om in geval van brand of andere noodsituaties een snelle en ordelijke, personele ontruiming van een gebouw en/of buitenruimte te bewerkstelligen. Er zijn verschillende type ontruimingsalarminstallatie. Bij voorbeeld luidalarm installaties met toonsignalen en/of gesproken berichten. Maar ook ontruimingsalarminstallaties op basis van stille alarmering waarmee een geselecteerde groep personen (bijvoorbeeld via draadloze stilalarminstallaties) kan worden gewaarschuwd om de ontruiming in gang te zetten. Een combinatie van genoemde ontruimingsalarminstallaties is mogelijk.

Rookbeheersingssystemen

Rookbeheersingssystemen zorgen voor verwijdering en daardoor beheersing van rook en warmte die bij een brand ontstaan. Een rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA), overdrukinstallatie of langsventilatie- en stuwdrukinstallatie kan meerdere doelen hebben. Bijvoorbeeld om vluchtroutes langer veilig te houden of om de kans te verkleinen dat de constructie van een gebouw bezwijkt. De diverse installaties hebben allen hun eigen toepassingsgebieden maar wel één gezamenlijk hoofddoel: het creëren van een rookvrije vluchtweg.

Vastopgestelde Brandbeheersings- en Blussystemen

Een blussysteem zoals een sprinklerinstallatie is een goed middel om een beginnende brand te beheersen of te blussen. De installatie bestaat uit sprinklerleidingen met daarop gemonteerd sproeikoppen (sprinklers). De sprinklers hebben een smeltzekering of glasbulb die bij een bepaalde temperatuur stuk springt, zodat ze direct automatisch worden geopend. Hierdoor wordt meteen bluswater op en rondom de brandhaard gesproeid. Dat zorgt er enerzijds voor dat de brand direct bestreden wordt en anderzijds dat de omliggende materialen nat worden en hierdoor niet kunnen ontbranden.

Bouwkundige brandveiligheid

Bij de bouw en inrichting van een gebouw worden er bouwtechnische eisen gesteld om te zorgen voor brandveilige bouwconstructies. Hierdoor wordt brand voorkomen of in ieder geval de schade bij brand zoveel mogelijk beperkt. Een bouwconstructie die bezwijkt in een brandcompartiment waar de brand niet is ontstaan, wordt gezien als voortschrijdende instorting, als dat het gevolg is van het bezwijken van een bouwconstructie dat zich bevond in het brandcompartiment waar de brand wel was ontstaan. Welke brandwerendheid met betrekking tot bezwijken wordt gehanteerd hangt af van gebruiksfunctie en van de hoogte van het gebouw. Bij sommige functies is er immers meer tijd nodig om het pand te ontruimen en de brand te bestrijden, wat ook geldt voor de hoogte van het gebouw. De WBDBO-eis varieert van 30 tot 120 minuten.

Tusseninspecties

Tijdens de aanleg worden tusseninspecties (als onderdeel van de initiële inspectie) uitgevoerd van installatiedelen die later moeilijk zijn te inspecteren, zoals ruimten boven verlaagde plafonds, watertanks en grondleidingen. Tijdens tussen inspecties kan ook de beoordeling plaatsvinden van de uitwerking van detailontwerpen in de praktijk. Tijdens de bouwfase is soms handig brandproeven uit te voeren. NIM is u daarbij graag vandienst.

Veiligheid voorop

Het nemen van verantwoordelijkheid en de consequenties bij het negeren ervan, zijn in het kader van brandveiligheid ingewikkelde vraagstukken. Uw beleidskader van brandveiligheid wordt gevormd door wetten, voorschriften en normen. Uw brandveiligheid stellen wij voorop door onafhankelijk, deskundig, eerlijk en oprecht te inspecteren.

Inspectie aanvragen

Het resultaat van uw inspectie

Behalve dat u voldoet aan wet- en regelgeving zorgt inspectie voor een hogere kwaliteit van het brandbeveiligingssysteem, minder faalkosten. Onze gegarandeerde onafhankelijkheid, betrokkenheid en ervaring zorgt voor vertrouwen in uw brandbeveiligingssysteem.

Inspectie aanvragen