Deskundig, onafhankelijk en Integer

Veiligheid kan worden bereikt door integer handelen, bewuste keuzes, objectieve beoordeling van ontwerp en onafhankelijk oordelen over kwaliteit.

Nederlandse Inspectie Maatschappij

Competentie in brandveiligheid

Inspectie uit laten voeren door NIM?

Vraag ons naar de mogelijkheden.

De NIM is een geaccrediteerde inspectie instelling ISO/IEC 17020 type A.

De scope van de inspecties is gericht op brandbeveiligingssystemen. De door de NIM uitgevoerde inspecties vinden plaats aan de hand van diverse normen en voorschriften zoals NEN2535, NEN2575, NEN 2654-1 en 2, NPR 2576, NFPA, FM, NEN12845. Één en ander afhankelijk van de uitvoering van de installatie.

In het kader van Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) wordt het CCV inspectieschema brandbeveiliging toegepast.

Voor Rookbeheersingsystemen kunt u ook bij ons terecht.
Hiervoor werken wij samen met verschillende geaccrediteerde instellingen.

  • Inspectiecertificaat CCV (Bbl)
  • Voor ingebruikname en inspecties tijdens gebruik
  • Beoordelen van de uitgangspunten (PvE/UPD) en ontwerpgegevens
  • Brandmeldinstallaties, Sprinklerinstallaties en ontruimingsalarminstallaties type A, B en PZI

Doelstelling

De brandbeveiliging heeft de veiligheid van personen, het beperken van materiële schade en bedrijfscontinuïteit als doel. Het doel van een inspectie is het waarborgen van de kwaliteit van een brandbeveiligingssysteem om te voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van de zorgplicht volgens Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het voldoen aan de door de eisende partijen, zoals verzekeraars en bevoegde autoriteit, opgelegde verplichtingen ten aanzien van inspectie. Het kan ook verplicht zijn op grond van milieuregelgeving en PGS 15 (opslag gevaarlijke stoffen) en het Vuurwerkbesluit.

Inspecties

Inspecties vinden veelal plaats op basis van doeltreffendheid volgens schema’s en daarnaast kunnen inspecties ook plaatsvinden op normconformiteit. Om een oordeel te krijgen over de beveiliging beoordeelt de Inspectie-Instelling het brandbeveiligingssysteem. Tijdens de inspectie worden, aan de hand van een in het inspectieschema opgenomen checklijst, alle relevante inspectiepunten van de te inspecteren brandbeveiligingsinstallatie en gestuurde installaties alsmede de direct aan deze installaties verbonden bouwkundige en organisatorische randvoorwaarden beoordeeld. Van al de inspectiepunten wordt op basis van een eveneens in het inspectieschema opgenomen lijst van afkeurcriteria, goed- of afkeur vastgesteld.

Nederlandse Inspectie Maatschappij

Veiligheid kan worden bereikt door integer handelen, bewuste keuzes, objectieve beoordeling van ontwerp en onafhankelijk oordelen over kwaliteit.

Accreditatie

Afnemers hebben behoefte aan zekerheid over de kwaliteit van geleverde goederen en diensten. Daarom kan een leverancier of afnemer zijn product of dienst objectief laten beoordelen of testen door een inspectie-instelling. Dit is mogelijk op ieder denkbaar werkgebied, zoals bouw, energie, voeding, milieu, drinkwater, gezondheid, transport en zo verder. De NIM doet dat op het gebied van brandbeveiligingsinstallaties.

Uitgangspunten

De NIM stelt zich ten doel een significante bijdrage te leveren aan de bescherming van mensen, objecten en de omgeving. Dit doen wij met dienstverlening op het gebied van geaccrediteerde inspectie en certificatie van brandbeveiligingsinstallaties. De uitgangspunten voor de inspectie worden bepaald door het inspectieschema en uw basisontwerp (PvE/UPD) van de installatie.

Ontstaan

De NIM is opgericht door Jaap Kroon, enig aandeelhouder en initiatiefnemer. De NIM is opgericht in 2011 en heeft accreditatie in 2012 verkregen. De kernwaarden die bij de oprichting zijn geformuleerd (Deskundigheid, Onafhankelijkheid, Reputatiegerichtheid, Integriteit, Samenwerking) zijn verankerd in elke medewerker van de NIM. NIM heeft niet de ambitie de grootste inspectie instelling te worden. NIM wil wel graag de beste inspectie instelling zijn. Vertrouwen in veiligheid gaat samen met duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Veiligheid voorop

Het nemen van verantwoordelijkheid en de consequenties bij het negeren ervan, zijn in het kader van brandveiligheid ingewikkelde vraagstukken. Uw beleidskader van brandveiligheid wordt gevormd door wetten, voorschriften en normen. Uw brandveiligheid stellen wij voorop door onafhankelijk, deskundig, eerlijk en oprecht te inspecteren.

Inspectie aanvragen

Het resultaat van uw inspectie

Behalve dat u voldoet aan wet- en regelgeving zorgt inspectie voor een hogere kwaliteit van het brandbeveiligingssysteem, minder faalkosten. Onze gegarandeerde onafhankelijkheid, betrokkenheid en ervaring zorgt voor vertrouwen in uw brandbeveiligingssysteem.

Inspectie aanvragen